BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Ahad, 22 Ogos 2010

LANGKAH-LANNGKAH MENGATASI OLEH PIHAK KERAJAAN

Disediakan oleh : Ahmat faizal bin Abas
206080


Kerajaan merupakan nadi utama pergerakan dan pentadbiran bagi sesebuah negara. Bagi isu besar seperti pencemaran alam sekitar turut menjadi agenda utama yang kepada kerajaan untuk mengatasinya demi kesejahteraan hidup rakyat bagi sesebuah negara. alam sekitar yang tidak tercemar dapat melahirkan masyarakat yang sihat dari segi fizikal dan mental. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) merupakan kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk memelihara alam sekitar dari dicemari dan memulihara alam sekitar yang tercemar. Selain itu Kementerian pelajaran turut memainkan peranan bagi mendidik pelajar-pelajar sekolah untuk mencintai alam sekitar dan berusaha untuk melindunginya.

Melalui langkah penguatkuasaan undang-undang Jabatan Alam Sekitar (JAS) merupakan jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) yang memainkan peranan untuk mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang menyekat pencemaran dari punca tetap (point sources) (dengan izin). Efluen dan sisa kumbahan daripada industri dan loji-loji pengolahan kumbahan perlu dirawat terlebih dahulu dan mematuhi had yang ditetapkan di bawah Akta berkenaan dan peraturan-peraturan berkaitan sebelum dilepaskan. Di samping itu, Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar patut diperbanyakkan, Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara besar-besaran patutlah mendapatkan nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar(JAS) sebelum sesuatu operasi perindustrian dijalankan. Selain itu, Bagi masalah pencemaran air yang melibatkan pencemaran sungai Jabatan Pengaliran dan Saliran (JPS) juga diberikan peranan oleh NRE untuk mengambil tindakan bagi mensyaratkan semua premis makanan dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memasang Sistem Penapis Sisa Makanan (Food, Oil & Grease Trap) untuk menghalang sisa makanan, minyak dan gris disalurkan terus memasuki sungai dan mencemarkannya dan melaksanakan program ‘Pencegahan Pencemaran dan Peningkatan Kualiti Air Sungai’ untuk mempertingkatkan kualiti air sungai dan mengambil tindakan undang- undang terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan mencemarkan sungai, sekiranya disabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 25 (3) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, iaitu denda tidak lebih daripada RM 100,000.00 atau penjara untuk tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Denda tambahan juga pada kadar tidak lebih daripada RM 1000.00 boleh dikenakan bagi tiap-tiap hari kesalahan yang diteruskan selepas suatu notis yang menghendakinya menghentikan perbuatan tersebut disampaikan kepadanya. Jabatan Perhutanan dan Semenanjung Malaysia(JPSM) yang juga di bawah NRE telah ditugaskan untuk menjaga hutan negara yang telah diwartakan sebagai hutan simpan. Jabatan ini memainkan peranan penting untuk menjaga hutan dari diterokai dengan haram dan berleluasa yang akhirnya akan menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air dan udara. Tindakan yang diambil oleh Jabatan Perhutanan dan Semenanjung Malaysia(JPSM) seperti tindakan undang-undang yang di kenakan terhadap pesalah-pesalah yang melakukan pembalakan secara haram, penerokaan hutan simpan dengan haram dan melakukan pembakaran terbuka adalah usaha yang harus di teruskan .

Kementerian pelajaran bersama-sama Jabatan Alam Sekitar(JAS) telah menganjurkan kempen untuk melindungi alam sekitar di mana ia adalah sesuatu yang sihat dan amat berfaedah kepada masyarakat. Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintai lah sungai kita, kempen kitar semula, sahabat alam, Pameran Alam Sekitar dan sebagainya. Misalnya, pameran alam sekitar yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu pencemaran. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu alam sekitar, sebab-sebab pencemaran, kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran. Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar(JAS) juga telah merupakan satu program pemantauan, pelaksanaan dan maklum balas keberkesanan aktiviti dan yang paling penting penglibatan secara hands-on atau fizikal oleh anggota masyarakat untuk membantu agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam membanteras kegiatan-kegiatan yang merosakkan atau mencemarkan alam sekitar yang dikenali sebagai program rakan alam sekitar.

Kesimpulannya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mengatasi pencemaran terhadap alam sekitar seperti penguatkuasaan undang-undang, kempen-kempen kesedaran,pameran yang berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya. Namun, usaha-usaha kerajaan itu ibarat mencurah air kedaun keladi tanpa disokong oleh pihak-pihak (NGO) dan masyarakat di negara ini.

KENAL PASTI PUNCA-PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR

OLEH PENCINTA ALAM SEKITAR:
MUHAMMAD NAEM BIN JAMRI,
206010.Kebelakangan ini pencemaran alam sekitar semakin berleluasa di bumi kita ini,Merangkumi pencemaran tanah,air,udara dan bunyi.Jika dilihat di media massa dan media cetak,hangat membincangkan mengenai masalah alam sekitar. Pencemaran alam ini harus ditangani segera,supaya masalah ini dapat dibendung.Masalah pencemaran ini dapat ditangani sekiranya kita dapat mengenal pasti punca-punca pencemaran alam sekitar dan seterusnya mengambil langkah-langkah pembetulan.
JENIS-JENIS PENCEMARAN DAN PUNCA-PUNCA PENCEMARAN
1.      PENCEMARAN TANAH
a)      Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang
b)     Pembungan sampah merata-rata oleh segelintir individu/ masyarakat
c)      Pembalakan yang tidak dikawal
d)     Pengunaan racun berlebih-lebihan

2.      PENCEMARAN AIR
a)      Kumuhan daripada kilang
b)     Aktiviti penerokaan
c)      Pembuangan bahan-bahan pencemar oleh sesetengah individu/masyarakat
d)     Tumpahan minyak

3.      PENCEMARAN UDARA
a)      Pelepasan gas karbon dioksida
b)     Pembangunan tidak dirancang

4.      PENCEMARAN BUNYI
a)      Bunyi daripada kenderaan
b)     Bunyi daripada kilang
c)      Bunyi daripada kuari
1. PENCEMARAN TANAH
perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran pertukaran warna,kesuburan dan hakisan kepada tanah,diklasifikasikan sebagai pencemaran tanah.Bahan pencemar yang terdiri daripada pencemar organik,kimia atau fizik.
Antara punca-punca berlakunya pencemaran tanah ialah:
a) Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang.
sikap tidak bertanggungjawab pihak tertentu seperti kilang-kilang yang  membuang bahan-bahan pencemar daripada aktiviti-aktiviti yang di jalankan.Antara bahan buangan seperti minyak,sisa toksik dan sisa-sisa kilang,tanpa melupuskannya secara sistematik,menyebabkan berlakunya pencemaran tanah kerana bahan-bahan tersebut menrosakkan kesuburan tanah ekoran sistem tanah yang tidak elok. 
  b) Pembuangan sampah merata-rata oleh segelintir individu/masyarakat
Sifat segelintir masyarakat yang tidak bertangungjawab dan tidak mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar.Mereka membuang sampah merata-rata tanpa membuangnya ke tempat yang sepatutnya.Kesannye sampah tidak terlupus secara tidak  sistematik seterusnya akan mengakibat pecemaran tanah,kerana bahan yang tidak terlupus akan mengangu sistem tanah.
c) pembalakan yang tidak terkawal
pembalakan yang tidak terkawal juga menyumbang kepada pencemaran tanah.Aktiviti ini akan mengubah struktur tanah dan mengubah rupa bentuk muka muka bumi,sekiranya aktiviti ini tidak dikawal pencemaran kepada tanah akan berlaku di dalam skala yang besar.Sebagai contoh pembalakan haram,penorakaan tanah untuk aktiviti pertanian,pembinaan tempatan dan sebagainya.
d) Pengunaan racun secara berlebih-lebihan
pengunaan racun secara berlebihan-lebihan akan menyebabkan pencemaran kepada tanah selalunya berlaku di dalam aktiviti pertaniaan.Bahan kimia yang terdapat didalam racun akan merosakkan sistem tanah,seterusnya merosakkan kesuburan tanah. 
 
2. PENCEMARAN AIR
 pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik.Bahan pencemaran boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.
a) kumuhan daripada kilang.
Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupasan.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang yang ke dalam sungai oleh pihak tidak bertanggungjawab dan seterusnya mencemari sungai,sekiranya air sungai yang tercemar ini mengalir ke laut,pencemaran ini akan merebak ke laut.
b) aktiviti pernerokaan
selain daripada kumuhan daripada kilang,aktiviti  penorakaan juga menyumbang            kepada pencemaran air.Contoh aktiviti penorakaan untuk pertaniaan,pembalakan tidak terkawal dan sebagainya.Aktiviti penorakaan akan menyebabkan hakisan kepada tanah dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai  dan menjadi mendakan.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir lumpur akan berlaku,seterusnya air sungai akan tercemar kerana bercampur dengan keladak dan menjadi lumpuh.
c) Pembuangan bahan-bahan pencemar oleh segilintir individu/masyarakat
sikap sesetengah individu yang mengambil mudah terhadap menjaga alam sekitar,seperti di penempatan yang hampir dengan sungai atau laut.Mereka membuang bahan-bahan buangan seperti sampah,minyak dan najis ke dalam sungai,Seterusnya pengaliran sungai di sekat oleh bahan sukar lupus,air menjadi kotor dan hidupan di dalamnya mati.
d) Tumpahan minyak
tumpahan minyak yang selalunya berlaku daripada kebocoron pelantar minyak,kapal karam dan sebagainya.Sifat minyak yang tidak sebati dengan air akan berada di permukaan air dan merebak,seterusnya air menjadi kotor kerana di selaputi minyak.
3.  PENCEMARAN UDARA
pencemaran udara berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang membahayakan.Benda asing tersebut di dalam bentuk abuk,kabus,asap,wap dan gas ataupun  apa-apa campuran bahan-bahan ini.
a) Pelepasan gas karbon dioksida
pembuangan gas karbon dioksida daripada kenderaan bermotor,kerja-kerja pembinaan,stesen jana kuasa,kilang-kilang dan pembakaran terbuka.Pencemaran udara seperti daripada kesan asap kilang yang banyak menyebabkan kabus tebal menyelubungi ruang atmosfera memberi kesan kepada udara yang bersih menjadi kotor.
b) Pembangunan tidak dirancang
pembangunan yang tidak dirancang akan memberi kesan kepada ruang udara dan memberi kesan buruk kepada kualiti alam sekitar.Seperti pembinaan bangunan-bangunan yang melibatkan jentera-jentera berat,bahan-bahan binaan serta debu-debu kering.Secara tidak langsung jentera yang digunakan akan mengeluarkan asap yang banyak,selain itu bahan-bahan-bahan binaan seperti simen,pasir dan sebagainya yang ringan akan naik ke ruang udara,maka pencemaran udara akan berlaku sekiranya aktiviti pembangunan dikawal.
4.  PENCEMARAN BUNYI
Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan yang biasanya melebihi 80 dB(A).Pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing.Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian,iaitu kebisingan selang-seliisi,kebisingan selenjar
a)  Bunyi daripada kenderaan
bunyi kenderaan yang bising adalah salah satu punca kepada pencemaran bunyi melibatkan kederaan darat,air dan udara.Selalunya pencemaran ini berlaku di bandar-bandar apabila kesesaskan lalu lintas dan kepadatan kederaan di jalan raya selain itu pencemaran bunyi berlaku  kawasan sekitar lapangan terbang,pelabuhan,terminal feri dan sebagainya ekoran bunyi bising daripada kederaan tersebut.
b) Bunyi daripada kilang
pengunaan mesin-mesin dan jentera daripada kilang-kilang,adalah menyumbang kepada pencemaran bunyi.Sebagai contoh kilang besi melalui proses mencetak atau membentuk besi mengunakan mesin-mesin yang bising.
c) bunyi daripada kuari
bunyi daripada aktviti kuari adalah ejen utama kepada pencemaran bunyi.Aktiviti tersebut seperti memecah batu,mengerudi,pemungahan batu ke lori dan sebagainya,selain itu penggunaan mesin dan jentera yang bising juga menyumbang kepada pencemaran bunyi seperti mesin gerudi,jentera berat contoh lori dan sebagainya.
KESIMPULAN
Masalah pencemaran alam sekitar adalah daripada kita sendiri .Kita haruslah mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar.Melalui mengenali punca-punca pencemaran kita dapat mengambil langkah-langkah pembetulan dan mengelak daripada terlibat dalam golongan yang merosakkan alam sekitar.Oleh itu jagalah alam sekitar untuk generasi akan datang.

“KITA BUKAN MEWARISKAN ALAM SEKITAR KEPADA ANAK CUCU KITA SEBALIKNYA KITA  MEMINJAM DARIPADA MEREKA”

pencemaran bunyi


Disediakan oleh : Ahmad Fuad Bin Che Had
No matriks          :   206006Pada era kemodenan kini, manusia sering terdedah kepada pelbagai jenis pencemaran. Salah satu jenis pencemaran yang kini semakin membimbangkan seluruh masyarakat dunia adalah pencemaran  bunyi. Pencemaran bunyi selalunya terjadi di kawasan-kawasan maju dan membangun seperti di bandar-bandar utama. Pencemaran bunyi boleh di definisikan bunyi yang terlampau bising dan mampu memekakan telinga. Hal ini berlaku apabila pengeluaran bunyi terjadi di tempat atau kawasan yang di anggap tidak sesuai. Sebagai contoh, kilang-kilang dan industri yang lain mengeluarkan gangguan bunyi kepada penghuni-penghuni rumah. Pencemaran  bunyi selalunya melebihi 80 desibel(db).
Pencemaran bunyi juga boleh di bahagikan kepada beberapa klasifikasi. Antaranya adalah kebisingan selanjar yang merupakan kebisingan yang selar dan kurang daripada 3 debisel(db).  Dengan kata yang lebih mudah kategori ini umpama seseorang yang sedang berbisik kepada orang lain. Kebisingan  fluktasi lebih cepat daripada kebisingan selanjar walaupun mempunyai getaran yang sama dengan selanjar. Kebisingan jenis ini juga terletak antara puncak  gelombang tinggi dan rendah. Contoh bunyi enjin kenderaan dan orang sedang bercakap. Hentakan impuls pula lebih intensiti dalam tempoh yang lebih singkat. Tahap getaran ni tidak menentu ia memuncak dan menurun dengan cepat sekali. Contohnya  tembakan dan ketukan benda keras. Intensiti bunyinya adalah melebihi 80 dB. Kebisingan selang-seli berlaku secara selang-seli apabila bunyi bising menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek.contoh yang paling mudah ialah menggergaji kayu,getaran akan berlaku ketika gergegaji itu sedang bergerak dan tiada getaran sekiranya gergaji dihentikan. 
Dalam  mengejar kemodenan pelbagai alatan canggih telah di cipta bagi memudahkan sesuatu urusan. Dari satu sudut penggunaan alatan mendatangkan kebaikan.Tetapi sebaliknya penggunaan alat-alatan canggih yang tidak terkawal akan mendatangkan pencemaran terutamanya pencemaran bunyi. Sebagai contoh mudah pengunaan kenderaan kereta untuk memudahkan dan melicinkan  perjalan. Sebaliknya, sekiranya terlalu ramai manusia menggunakan  kereta mengundang bunyi yang tidak meyenangkan. Kenderaan udara seperti kapal terbang ,jet dan helikopter juga mengeluarkan bunyi yang sangat memekikan telinga. Selain itu , kegiatan pembangunan industri di sesetengah tempat yang mengeluarkan pelbagai bunyi seperti pemprosesan material ,jentera dan aktiviti pembuatan yang akan menjejaskan ketenteraman orang ramai.  Terdapat juga kesilapan pihak tertentu yang gagal menyediakan kawasan kediaman yang jauh dari kawasan industri telah menyebabkan penduduk terdedah kepada pencemaran bunyi. Selain itu,kegiatan pemecahan batu atau kuari akan mengeluar bunyi yang memekikan.Hal ini  kerana untuk mendapatkan batu yang berkualiti hentakan yang kuat perlu dilakukan sekali gus menghasilkan bunyi yang bising. Selain itu,sikap individu yang mementingkan diri sendiri dengan lebih suka memasang radio pada nada yang tinggi juga menyebabkan persekitaran yang harmoni akan terganggu.
Bunyi yang tidak diingini ini mampu merosakkan kesihatan secara physiological dan pysilogical helth.pencemaran bunyi menyebabkan seseorang menjadi rimas,beremosi dan menjadi tekanan tinggi kepada seseorang.seseorang itu,mungkin kehilangan masa tidur yang sempurna menyebabkan produktiviti dan hasil kerja yang tidak bermutu. Seseorang itu, mungkin akan pekak akibat pencemaran bunyi.Hal ini kerana, bunyi yang kuat boleh memecah gegendang telinga seseorang. Selain itu, pencemaran bunyi juga mampu memberi kesan kepada ibu yang sedang mengandung.
Pencemaran bunyi juga boleh membawa pelbagai kemudaratan kepada alam sekitar .bising mampu memberi kesan buruk kepada haiwan kerana menyebabkan tekanan ,meningkatkan risiko kematian dengan menukar keseimbangan sensitif pengesanan dan mengelak pemangsa dan mangsa ,dan mengganggu penggunaan bunyi mereka sebagai perhubungan terutama berkaitan pembiakan dan navigasi. Selain itu, mungkin berdepan dengan risiko kemusnahan kawasan habitat mereka. Bunyi yang bising akan menyebabkan haiwan pemangsa tidak dapat mencari mangsa dengan mudah seterusnya menyebabkan haiwan tersebut berhijrah ke kawasan lain. Contohnya dalam kes spesies terancam harimau yang semakin berkurangan di kawasan hutan Malaysia.
Dalam mengurangkan kesan pencemaran ini semua pihak haruslah memainkan peranan mereka. Pihak kerajaan merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam menyediakan keselesaan kepada penduduk. Bagi mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas yang akan membawa pencemaran bunyi kerajaan haruslah menyediakan pengangkutan awam seperti LRT  dan bas bagi mengurangkan penggunaan kereta sekali gus dapat mengurangkan pengeluaran bunyi kenderaan. Selain itu, kerajaan memastikan segala kegiatan industri di jalankan mengikut piawaian yang ditetapkan. Badan bukan kerajaan(NGO) pula perlu terus meninjau dan menjadi wadah untuk rakyat membela  keselasaan penduduk.NGO boleh membela masyarakat yang diganggu pencemaran bunyi menonjolkan permasalahan mereka kepada pihak yang berwajib. Dengan cara ini dapat membantu masyarakat mendedahkan segala kelemahan pihak tertentu sehingga terjadinya pencemaran ini. Bagi pihak masyakat pula mereka haruslah menghormati antara satu sama lain. Tidak perlu memasangkan radio pada nada yang tinggi kerana perlu menjaga keselesaan orang lain. Mereka perlu beri bekerjasama dengan semua pihak mendedahkan segala kepincangan yang membawa kepada permasalahan ini.
Kesimpulannya, pencemaran bunyi boleh terjadi dari pelbagai punca dan selalunya terjadi hasil kesilapan manusia seperti penggunaan teknologi dan sikap penting diri sendiri.Oleh itu,semua pihak harus memain peranan untuk mengurangkan pengeluaran bunyi yang tidak diperlukan kerana bunyi-bunyian ini mampu memberi pelbagai kesan kepada manusia dan alam sekitar.

Selasa, 17 Ogos 2010

Kesan Pencemaran Alam Ke Atas Manusia

NOR AMIRUL ALIFF BIN NORHAROZI
206043
Di dalam al-Quran,manusia telah beberapa kali diberi peringatan supaya tidak melakukan kerosakkan di atas muka bumi kerana perbuatan itu sangat-sangat dibenci Allah selain amat merugikan manusia.Pelbagai kesan negatif timbul akibat daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab mencemarkan alam sekitar.Kesan-kesan negatif daripada pencemaran ini adalah seprti pemanasan global,bencana alam,jerebu,pencemaran air,kimia dan lain-lain lagi.Kesemua kesan-kesan ini mampu memberi kesan yang negatif ke atas diri manusia.

Kesan Pemanasan Global
Isu pemansa global kerap kali diperdebatkan di peringkat dunia.Kita sering kali melihat dan mendengar pelbagai berita mengenai isu pemanasan global dan kesan buruknya ke atas kehidupan manusia.Pemanasan global merupakan satu fenomena di mana keadaan di permukaan bumi semakin bertambah panas.Hal ini terjadi kerana kandungan tinggi karbon dioksida dan kloroflorokarbon(CFC) yang tinggi di atmosfera.Bahan kimia CFC yang terkandung di dalam udara mampu menyebabkan lapisan bumi iaitu lapisan ozon semakin menipis.Hal ini menggalakkan penembusan sinaran matahari yang merbahaya seperti sinar UV.Kesannya manusia yang terdedah kepada cahaya ini boleh dijangkiti penyakit yang merbahaya iaitu penyakit kanser kulit.Pemanasan global memberi impak kepada kehidupan manusia.Contohnya cuaca yang terlalu panas akan menjejaskan tanaman dan mampu menyebabkan kematian haiwan ternakan.Ini benar-benar menyebabkan kerugian yang cukup tinggi kepada golongan petani dan peladang terutamanya.Pemanasan global juga boleh menyebabakan berlakunya bencana alam yang mampu meragut ratusan nyawa manusia.Contohnya,banjir besar yang sering melanda negara China dan dianggarkan beratus terkorban manakala beribu lagi hilang tempat tinggal.Puncanya,apabila ais di kutub utara dan selatan semakin mencair maka paras air dunia mula meningkat lalu melimpahi dan mengelamkan pulau-pulau kecil.Sekiranya fenomena ini tidak dibendung maka tragedi 24 disember 2004 akan berrulang kembali.

Kesan Jerebu
Fenomena yang sering kali melanda negara kita.Komponen-komponen yang terdapat perhatian dalam jerebu adalah seperti karbon monoksida,sulfur dioksida,nitrogen dioksida,ozon.habuk-habuk dan lain-lain lagi gas-gas yang merbahaya.kesemua gas-gas ini mampu memberi kesan kepada kesihatan manusia terutamanya golongan yang mempunyai penyakit asma,alahan,penyakit paru-paru,golongan ibu mengandung,golongan warga tua dan golongan kanak-kanak.Selain itu,jerebu mampu menyekat kehidupan seharian manusia.Bagi mereka yang bekerja di luar bangunan,rutin harian kerja mereka akan terganggu.Ini memnyebabkan mereka tidak dapatr menumpukan perhatian dan seterusnya menyebabkan produktiviti kerja mereka menurun.Bagi mereka yang gemar melakukan aktivi luar pula,keadaan cuaca yang berkabus dan udara yang kotor menyebabkan semua aktiviti mereka terpaksa dihentikan.Selain daripada itu hujan yang turun ketika jerebu boleh mendatangkan mudarat kepada manusia.Ini kerana air hujan tersebut telahpun bercampur dengan gas-gas yang merbahaya dan terhasillah hujan asid.

Kesan Pencemaran Air
Lebih daripada 70 peratus planet kita diseliputi air.Tidak sampai 1 peratus pun air yang boleh dijadikan minuman.Justeru itu,air merupakan nadi kehidupan.Semua kehidupan di muka bumi ini memerlukan air sebagai asas untuk hidup.Tanpanya, mustahil untuk manusia meneruskan kehidupan.Air yang tercemar merupakan 1 masalah besar buat manusia.Semua aktivit harian manusia yang berkaitan dengan air tidak dapat dilaksanakan.Sekiranya kita menggunakan sumber air yang tercemar,ia mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan manusia.Baru-baru ini di Lubuk Yu Maran di Pahang telah mencatatkan kematian akibat daripada pencemaran kencing tikus di kawasan terbabit.Selain itu pelbagai lagi penyakit boleh dijangkiti akibat daripada pencemaran air iaitu penyakit taun,keracunan,penyakit kulit dan macam-macam lagi.Pendek kata sekiranya kesemua sumber air bersih sedia ada telah dicemari maka manusia akan menghadapi kesukaran untuk hidup di masa hadapan.

Ahad, 15 Ogos 2010

PERANAN BADAN BUKAN KERAJAAN(NGO) DALAM MENANGANI MASALAH ALAM SEKITAR.

Muhamad Azhari bin Kachil     
No.metrik :206123

Alam sekitar merupakan amanah Allah kepada hambanya.Sebagai khalifah di bumi ini kite wajib menjaga alam sekitar daripada pencemaran dan kerosakan.Kita perlu mewariskan persekitaran yang sihat kepada generasi akan datang.Oleh itu semua pihak perlu berganding bahu untuk sama-sama memelihara alam sekitar.Kerjaan telah mengambil langkah pemulihan dan pemeliharaan hutan,mencipta peralatan mesra alam,mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan alam sekitar dan sebagainya.
 
Usaha kerajaan telah mendapat sokongan padu dari badan bukan kerajaan(NGO).Antaranya Sahabat Alam Malaysia (SAM.Ia sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang ditubuhkan pada tahun 1977. Menyertai Friends of the Earth International (FOEI) sejak 1983. Perjuangan SAM adalah untuk memelihara alam yang diamanahkan dan dianugerahkan Tuhan daripada dieksploitasi dan dimusnahkan dalam pelbagai bentuk atas nama pembangunan, kemajuan dan kemodenan serta membela hak masyarakat akar umbi yang terkesan akibat-aktiviti ini.Usaha SAM sedikit sebanyak telah membela nasib mereka yang tertindas akibat perlakuan pihak tidak bertanggungjawab yang sering kali menggunakan alasan pembangunan,kemajuan dan kemodenan tetapi tidak mengendahkan akibat perlakuan mereka yang tidak mesra alam.Hal ini demikian kerana pihak terbabit hanya mahu keuntungan semata-mata tanpa mengira kepentingan alam sekitar.
 
Dalam mengembangkan wadah perjuangan alam sekitar ini, SAM telah di beri penghargaan dengan penganugerahan Global 500, Honour Roll 1978, Alternative Global Price 1988, Goldman Award 1991, Conde Nast Travel Environmental Award 1998 dan The Right Liverhood Award.
Namun, dengan tidak merasa besar diri dengan anugerah ini, keutamaan SAM kini dan selamanya hanya satu iaitu meneruskan perjuangan dalam membina kesedaran kritikal masyarakat dan kerajaan di semua peringkat terhadap tanggungjawab dalam mengawal kegiatan manusia terhadap alam dengan mengembalikan kewarasan kita dalam menguruskan sumber alam demi keharmonian hidup dan untuk generasi masa depan.
 
Selain SAM,ada beberapa lagi badan-badan bukan kerajaan yang turut memperjuangkan penjagaan alam sekitar.Word Wid Fune for Nature(WWF) merupakan nadi kepada persatuan yang kuat menegakkan keadilan tentang alam sekitar.WWF telah menyedarkan orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar.Antaranya kepentingan sungai,hutan dan udara yang segar.NGO terbabit telah menyuarakan pendapat tentang kepentingan penggunaan alatan yang mesra alam.Misalnya peti sejuk bebas,pendingin udara bebas CFC.Selain itu menyarankan pembangunan yangmesra alam seperti menanam pokok-pokok di atas bumbung bangunan dan ruang-ruang kosong.Tumbuh-tumbuhan penting untuk menyeimbagkan suhu di sesuatu kawasan selain menjadi pelindung apabila belaku angin kencang.
 
NGO berperanan membantu mereka yang di tindas oleh pihak tertentu untuk menyuarakan pendapat mereka.Melalui NGO suara keluhan rakyat akan di ketengahkan.Perkara tersebut akan di bincangkan kepada pihak berwajib.Hal ini memudahkan pihak berwajib mengambil tindakan sewajarnya kepada mereka yang tidak bertanggungjawab.Misalnya isu pembalakan haram di Cameron Hihglands telah dapat di selesaikan melalui campur tangan pihak NGO.Pihak bertanggungjawab telah dibicarakan dan akan dijatuhkan hukuman setimpal.Kesimpulannya NGO berperanan bukan sahaja kepada alam sekitar tetapi membantu golongan rakyat untuk menunutut bela hak mereka terhadap alam sekitar.
 
NGO boleh bekerjasama dengan pihak media seperti mengadakan kempen kesedaran,pameran-pameran mengenai pencemaran alam dan sebagainya.Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam.Bahan-bahan menarik seperti carta,poster dan keratan akhbar boleh di pamerkan.Selain itu,pita video dan slid-slid yang berkenaan pencemaran juga boleh di tayangkan.Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar.
 
Kesimpulannya pembangunan pesat sesebuah Negara telah mendatangkan impak negatif kepada alam sekitar.pengurusan yang teratur mampu menyeimbangkan pembangunan dengan alam sekitar.Persekitaran yang sihat akan melahirkan masyarakat yang sihat.

Selasa, 10 Ogos 2010

ALAM SEKITAR.......

PENCEMARAN ALAM SEKITAR.

MOHD SUFFIYAN BIN SATAR
 205944.

DEFINISI ALAM SEKITAR.

Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut “environment” membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekirannya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan “alam sekitar” adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. 

Terdapat satu lagi definsi alam sekitar. Namun ia lebih kepada kefahaman “environmentalisme“. Dijelaskan bahawa ia merupakan satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkaitrapat dengan aktiviti manusia.Kesemua definisi yang dikemukakan di atas secara umumnya menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma.Dalam menguruskan alam sekitar,barat memperlihatkan bahawa etika alam sekitar dalam diri manusia adalah penting bagi menjamin kualiti alam sekitar.Prinsip-prinsip tentang alam sekitar yang dibahaskan oleh Barat tidak harus bersifat teori sahaja sebaliknya mestilah berupaya dipraktikkan.Pengurusan alam sekitar di Barat bermula pada akhir kurun ke 19 kesan daripada Revolusi Industri. Perkembangan itu bermula dengan tercetusnya kebimbangan ke atas kesan yang timbul daripada proses pembangunan ke atas alam sekitar. Oleh itu, mereka berusaha dengan pelbagai kaedah bagi mengawal kualiti alam sekitar daripada terjejas.Namun,walauapapun kaedah atau langkah yang diambil, mereka masih lagi gagal untuk menguruskan alam sekitar dengan berkesan.

KONSEP ALAM SEKITAR MENURUT ISLAM.

Menurut Islam, “environmentalisme” berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dan tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras hubungan antara manusia, alam dan tuhan.Berasaskan dasar itu, sebenarnya sebarang masalah atau pencemaran alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap dirinya, alam dan tuhan. Konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan bahawa alam sekitar ini merupakan hak Allah dan ciptaan-Nya maka manusialah perlu melaksanakan misi dan amanah itu. Di samping itu, alam ini merupakan tanda yang tersurat dan tersirat atau simbol tentang kebesaran dan kekuasaan Allah.


PENGENALAN.


Dalam usaha mengejar kemodenan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan,manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek -projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan hal ini mengakibatkan kesan pencemaran alam sekitar yang teruk.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam.

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan alam.Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran:

PENCEMARAN UDARA.

Pencemaran udara boleh didefinasikan sebagai terdapatnya gas,cecair atau zarah yang terkandung dan terampai di atmosfera sehingga berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan tersebut terampai di atmosfera dan memberi kesan negatif kepada manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta alam sekeliling.Ini sebabkan gas dan bahan tercemar akan masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan berupaya menyekat pengaliran oksigen ke dalam salur-salur darah.Hal ini boleh menimbulkan pelbagai penyakit seperti penyakit barah, asma, kekejangan dan anemia.Selain daripada itu,bahan-bahan seperti habuk,kabus,wap atau bahan-bahan yang boleh menghalang penglihatan mata juga merupakan contoh bentuk pencemaran udara.

Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001

Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun.Daripada jumlah ini,kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.1%),diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%),pembakaran bahan api industri(9.4%),pemprosesan industri(3.9%) dan pembakaran terbuka(4.9%).

Klasifikasi Pencemaran Udara.

Pencemaran udara dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu:

• Pencemaran Udara Primer.
-Penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat daripada proses pembakaran yang tidak lengkap adalah punca pencemaran udara primer.Proses ini menyebabkan zarah-zarah yang halus terampai-ampai di udara dan memberi kesan sampingan kepada kesihatan kita.Kebanyakan pencemaran udara primer ini dilepaskan melalui ekzos kenderaan, kawasan industri dan penggunaan dapur arang atau kayu.

• Pencemaran Udara Sekunder.
-Pencemaran udara sekunder pula adalah tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gas-gas yang tidak diperlukan oleh benda hidup.Sulfur dioksida memerlukan gas yang terdapat pada pencemaran udara primer seperti karbon monoksida dan sufur monoksida untuk membentuk gas-gas lain. Sebagai contoh, gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkan asid sulfurik. Tindakbalas antara pencemar primer dengan gas-gas terampai di atmosfera akan menghasilkan peroksid asetil nitrat yang boleh mendatang kemudaratan kepada alam sekeliling.

Jenis-jenis Bahan Pencemar.

Antara jenis-jenis bahan pencemar adalah seperti berikut :

• Sulfur dioksida
• Karbon monoksida
• Nitrogen dioksida dan ozon
• Alergen
• Plumbum dan logam-logam lain
• Floroklorokarbon (CFC).

Asap-asap dan gas-gas tercemar yang terampai di atmosfera boleh mendatangkan kemudaratan kepada alam sekeliling tambahan pula kawasan yang dipenuhi oleh kenderaan-kenderaan dan bangunan-bangunan konkrit yang besar serta padat boleh mengundang bahaya terutamanya di kawasan kota  yang paling akrab dan jelas dari pencemaran udara.Hal ini kerana gas-gas tidak dapat bebas bergerak dan akan terampai di atmosfera dan mengambil masa yang lama untuk terungkai.Umumnya bahan apapun yang diperkenal kepada seseorang yang mempunyai kesan merosakkan makhluk hidup dan persekitaran dianggap pencemaran udara.

Gas karbon dioksida,gas rumah hijau adalah pencemaran utama yang merupakan pemanasan bumi. Meskipun makhluk hidup seperti manusia dan haiwan  mengeluarkan karbon dioksida ketika bernafas, karbon dioksida secara meluas dianggap sebagai pencemaran yang berkaitrapat dengan kereta,pesawat, penjanaan kuasa, dan aktiviti manusia lain yang melibatkan pembakaran bahan bakar fosil seperti petrol dan gas alam.Gas rumah hijau lainnya termasuk metana yang digunakan dalam bahan penyejuk dianggap penting pada masa sekarang walaupon ia boleh menipiskan lapisan ozon.

Selain itu,pencemar lain yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah belerang dioksida.Sulfur dioksida dan kimia yang berkaitan dengan pencemaran udara biasanya berkaitrapat dengan fenomena penyebab hujan asid. Tapi gas tersebut juga memantulkan cahaya ketika dilancarkan di atmosfera yang membuat sinar matahari dan menyebabkan bumi menjadi sejuk.Letusan gunung berapi boleh memuntahkan sejumlah besar belerang dioksida ke atmosfera yang boleh menyebabkan pendinginan yang berlangsung selama bertahun-tahun.Negara-negara industri telah bekerja untuk mengurangkan kadar belerang dioksida dan gas tercemar dalam rangka meningkatkan kesihatan masyarakat. Namun hasilnya, tidak dapat dijangka sampai saat ini,tahap suhu  belerang dioksida lebih rendah benar-benar boleh membuat keadaan bumi lebih buruk akibat daripada pemanasan global.Sama seperti belerang dioksida dari gunung berapi boleh mendinginkan bumi dengan menghalang sinar matahari dan memotong jumlah sebatian di atmosfera serta membolehkan cahaya matahari masuk dan meningkatkan tahap kepanasan suhu bumi.

Kebanyakan orang bersetuju untuk menghentikan pemanasan global.Pelbagai langkah diambil untuk mengurangkan kepanasan suhu bumi.Pada peringkat peribadinya,individu sudah boleh menerima cara pengambilan perkhidmatan awam untuk melakukan aktiviti seharian,mengitar semula bahan-bahan seperti plastik,botol ,kaca dan surat khabar lama serta bahan-bahan lain bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar.Pada skala yang lebih besar pula, kerajaan mengambil langkah-langkah untuk menyekat pembebasan karbon dioksida dan gas rumah hijau.Salah satu cara seperti Perjanjian Protokol Kyoto iaitu sebuah perjanjian antara negara-negara ahli untuk mengurangkan pembebasan karbon dioksida.Cara lain adalah untuk menetapkan cukai kepada negara yang membebaskan karbon atau cukai lebih tinggi pada petrol sehingga orang-orang dan syarikat-syarikat akan mempunyai insentif yang lebih besar untuk menjimatkan tenaga dan mengurangkan  pencemaran.

Selain itu juga,Kerajaan Malaysia dengan bersungguh-sungguh membendung pencemaran udara ini terbukti pada tahun 2002 dengan termenterainya satu perjanjian dengan anggota ASEAN mengenai Perjanjian Jerebu Merentasi Sempadan.Hal ini disebabkan oleh jerebu yang melanda negara akibat pembakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan,Indonesia pada tahun 1997.Selain itu juga,pada Ogos 2005,Pantai Barat Semenanjung Malaysia juga dilanda masalah yang sama akibat pembakaran hutan dan mengakibatkan dua kawasan diisytiharkan darurat iaitu Pelabuahan Klang dan Kuala Selangor setelah indek pencemaran udara (IPU) dikawasan itu melebihi 500.

INDEK PENCEMARAN UDARA
Nilai IPU Kualiti udara
    0 - 50 Baik
  51 - 100 Sederhana
101 - 200 Tidak sihat
201 - 300 Sangat tidak sihat
301 - 400 Berbahaya
401 - 500 Sangat berbahaya


Tuntasnya,penderan alam sekitar melalui pencemaran udara timbul akibat daripada tindakan manusia itu sendiri.Setiap manusia menyumbang kepada kemusnahan alam sekitar salah satu contohnya penghisap rokok menghembuskan asap rokok ke udara,pembakaran sisa buangan di kawasan perumahan secara tidak terkawal juga menbawa kesan kepada pencemaran udara.Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab haruslah menjaga alam sekitar agar ia sentiasa bersih untuk kegunaan generasi akan datang.Walaupon begitu,masyarakat juga harus mengamalkan sikap prihatin terhadap alam sekitar dan mengamalkan sikap "SELAMATKAN BUMI KITA" untuk menjaga dan memelihara alam sekeliling.


MOHAMMAD SHAHRUDIN BIN ABDUL LATIB.
205910.
PENCEMARAN AIR

AIR adalah komponen penting dalam kehidupan manusia dan menyokong kepada sistem kehidupan global. Air sumber penting untuk minuman, sistem kebersihan, pertanian, industri, pembangunan bandar, kuasa hidro, perikanan, pengangkutan, pengurusan tanah rata atau rendah dan kegiatan lain. Pengurusan air secara tidak cekap boleh menyebabkan wujudnya krisis air.Semua orang mahukan air yang bersih untuk diminum, untuk rekreasi dan untuk bergembira dengan sekadar melihatnya. Sekiranya, air dicemari, ianya akan kehilangan nilai ekonomi dan estetika kepada kita, dan akan menjadi ancaman kepada kesihatan kita dan kehidupan ikan yang hidup di dalamnya serta hidupan liar yang bergantung hidup kepadanya.

Ada dua jenis pencemaran air yang biasa kita dengar; sumber terus atau sumber yang tidak terus. Pencemaran dari sumber terus bermaksud apabila bahan yang bahaya dipancarkan kepada sumber air, contohnya limpahan minyak ke dalam laut. Contoh lain pencemaran sumber terus ialah sisa buangan dari kilang, pengaliran bahan cairan dari kilang, kilang rawatan bahan buangan dan banyak lagi yang terdedah kepada mencemarkan sumber air utama.

Pencemaran dari sumber yang tidak terus pula menyumbangkan pencemaran dari perubahan alam sekitar. Sebagai contoh ialah racun serangga di ladang yang kemudian mengalir ke tempat lain menerusi hujan yang kemudian memberi kesan kepada kehidupan akuatik. Contoh lain pula ialah pencemaran yang memasuki bekalan air menerusi tanah atau bumi dan daripada atmosfera air hujan. Tanah dan air dari bumi mengandungi sisa keladak daripada kerja pertanian manusia .

Pengaliran keluar kumbahan air menerusi sektor perindustrian sama ada berskala besar, sederhana atau kecil adalah antara punca serta penyumbang kepada pencemaran alam sekitar jika tiada perancangan, langkah pencegahan dan rawatan secara efektif. Kumbahan air mengandungi bahan keluli, bakteria, organik dan bahan bukan organik boleh merosakkan alam sekitar serta akan meningkatkan ancaman kepada alam sekitar dan sekali gus mencemarkan air.Pencemaran air kumbahan sudah menjadi krisis utama dunia. Bekalan air berkualiti yang tidak menentu untuk bahan minuman, pertanian, perladangan, industri dan lain-lain sejak bertahun-tahun lalu turut menimbulkan masalah. Dengan bekalan air yang tidak mencukupi, cara rawatan dan kitar semula adalah perkara utama yang harus dicapai untuk mengekalkan sumber bekalan air yang amat terhad. Secara geografi, pencemaran air lebihan di Malaysia secara amnya tidak kritikal dan hanya memberikan kesan minimum kepada alam sekitar, masyarakat dan pertanian.


JENIS PENCEMARAN AIR:


Bahan Toksik – sejenis pencemaran berbentuk kimia yang tidak terhasil dalam sistem akuatik. Penyumbang terbesar kepada pencemaran kimia ialah racun rumpai, racun serangga dan bahan buangan industri.


Bahan Organik – pencemaran organik berlaku apabila lebihan bahan organik seperti baja dan kumbahan memasuki air. Apabila bahan organik ini meningkat di dalam tangki air, jumlah bahan hancur akan meningkat. Bahan hancur atau bahan reput ini akan tumbuh pantas dan menggunakan banyak oksigen apabila ia membesar. Ini mengakibatkan pengurangan oksigen apabila proses kehancuran berlaku. Kekurangan oksigen akan membunuh organisma akuatik. Apabila organisma akuatik itu mati, ia akan sama musnah dengan bahan hancur berkenaan, sekali gus meningkatkan pengurangan oksigen berkenaan.

Sejenis pencemaran organik boleh berlaku apabila pencemaran bahan bukan organik seperti nitrogen dan fosfat meningkat dalam sistem akuatik. Kadar tinggi bahan berkenaan menyebabkan peningkatan keterlaluan tumbuhan dan rumpair. Apabila tumbuhan dan rumpair itu mati, ia menjadi bahan organik di dalam air. Bahan tumbuhan berkenaan akan reput dengan pantas, sekali gus mengurangkan kadar oksigen. Proses pantas pertumbuhan tumbuhan itu kemudian diikuti dengan peningkatan aktiviti oleh bahan hancur berkenaan dan dengan kekurangan kadar oksigen yang dikenali sebagai eutrophication.


Pencemaran Terma – pencemaran jenis itu boleh berlaku apabila air digunakan sebagai bahan penyejuk berdekatan kilang industri dan kemudian kembali kepada persekitaran akuatik dengan kadar suhu yang lebih tinggi, sebagai ia sepatutnya. Pencemaran terma boleh menyebabkan berlakunya pengurangan kadar oksigen di dalam air dan meningkatkan kadar keperluan biologikal oleh organisma akuatik untuk oksigen.


Pencemaran Ekologikal – ini berlaku apabila pencemaran bahan kimia, pencemaran organik atau pencemaran terma berlaku daripada persekitaran alam, bukannya aktiviti kemanusiaan. Sebagai contoh, pencemaran ekologikal akan meningkat daripada bahan aliran selepas berlakunya tanah runtuh, yang juga akan meningkatkan jumlah kotoran dalam air. Contoh lain ialah apabila haiwan seperti rusa mati lemas dalam banjir dan kemudian sejumlah besar bahan organik yang mengalir ke dalam air. Kejadian geologikal seperti ledakan gunung berapi juga boleh menjadi sumber kepada pencemaran ekologikal.


Kesimpulannya, pencemaran air merupakan satu masalah sosial yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk menanganinya. Kita harus memastikan bahawa persekitaran kita bersih dan selamat untuk hidup. Langkah-langkah perundangan penting dalam menangani masalah ini. Kesedaran melalui pendidikan alam sekitar juga dapat membendung fenomena ini. 


MOHAMAD SAUFI BIN ISMAIL
NO.METRIK:205883
KEPENTINGAN ALAM SEKITAR.

Alam sekitar memainkan peranan penting dalam kehidupan harian kita.Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan.Di samping itu ia memberi keselesaan kepada manusia,ia juga sedikit sebanyak akan menjejeskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar tidak dijaga dengan baik.Dalam usaha kita untuk mengejar kemajuan negara,kita tidak harus mengabaikan peri pentingnya alam sekitar di dalam kehidupan.Diantara kepantingan-kepentingannya adalah:


Kesihatan manusia terjamin.
Sejak kebelakangan ini pelbagai penyakit yang berbahaya telah wujud akibat pencemaran alam sekitar.kesan daripada pencemaran itu manusia akan menghidap pelbagai penyakit,khususnya respirasi akibat menghidu udara yang tercemar.Manusia memerlukan udara bersih untuk terus hidup .Jika udara yang dihidu tercemar,sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru.Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen.Hal ini seterusnya menyebabkan fungsi paru-paru terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah dan mengakibatkan pelbagai penyakit.Oleh itu alam sekitarharuslah dijaga dengan baik agar kesihatan manusia terjamin.


Tarikan pelancong asing.
Keindahan alam sekitar dapat membantu negara mengembangkan industri pelancongan.Hal ini kerana keindahan alam sekitar boleh menarik perhatian pelancong dari dalam dan luar Negara.Ini seterusnya dapat menjadikan negara sebagai destinasi baru bagi sektor pelancongan di peringkat global.peningkatan pelancong dari dalam dan luar negara ini akan meningkatkan pendapatan negara disamping memberi peluang-peluang pekerjaan kepada pengusaha dalam industri ini dan industri sampingan.Di negara maju,terdapat banyak tempat yang menjadikan keindahan alam sekitar sebagai produk pelancongan.sebagai contoh,paris di perancis,venice di itali dan seoul di korea selatan.Oleh itu,kita harus menjaga alam sekitar dengan baik disamping peranan kerajaan untuk mempromosikan negara ni dunia agar keindahan alam sekitar di negara kita ini dapat member pulangan kepada negara.


Pembekalan udara yang segar.
Manusia memerlukan udara yang segar untuk terus hidup dalan keadaan yang selesa.Disamping itu,pembekalan udara yang segar akan menberi ketenangan jiwa dan keceriaan kepada masyarakat.Selain itu,pembekalan udara yang segar dapat mengelak pelbagai penyakit saperti serangan jantung dan batuk.Secara saitifik pembekalan udara yang segar akan terhalang sekiranya pencemaran udara berlaku.pencemaran udara akan berlaku apabila terdapat benda asing dalan kepekatan udara.Benda asing ini adalah dalam bentuk habuk,asap dan gas seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida.tidak lupa juga bau-bauan yang tidak menyenangkan.Oleh itu alam sekitar yang indah dan bersih amat penting kepada kita agar udara yang segar akan terus kita perolehi.


Ekosistem yang stabil.
Ekosistem yang stabil sangat penting kepada manusia,alam sekitar dan bumi.Kini ,kesan daripada pencemaran alam sekitar,pelbagai masalah global telah berlaku.Diantaranya adalah pemanasan global. Peningkatnya suhu global dikatakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi.Akibat-akibat daripada pemanasan global yang lain adalah terjejasnya hasil pertanian, hilangnya glazier dan kepupusan berbagai jenis haiwan.Oleh itu,alam sekitar harus dijaga dengan baik agar ekosistem yang stabil dapat diwujudkan.


Habitat hidupan darat dan air terpelihara.
Hidupan darat dan air sangat memerlukan alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar untuk terus hidup.Kebergantungan ini dipertanggungjawabkan kepada kita untuk menjaga alam sekitar ini agar terpelihara.Alam sekitar seperti hutan merupakan tempat tinggal bagi hidupan darat seperti gajah,harimau dan lain-lain.Didalam hutan itulah haiwan-haiwan ini mencari makanan dan tempat mereka bermain.Oleh itu,sekiranya alam sekitar tidak dijaga dengan baik dan berlaku pencemaran seperti kebakaran hutan, haiwan-haiwan ini akan mengalami kepupusan.Begitu juga dengan hidupan di air,sekiranya pencemaran air berlaku,hidupan air ini akan mati dan seterusnya akan mengalami kepupusan.Oleh itu,alam sekitar yang tidak tercemar sangat penting kepada hidupan darat dan hidupan air agar hidupan ini terpelihara.


Mengelakkan kepupusan.
Alam sekitar sangat penting kepada flora dan fauna.alam sekitar yang tidak tercemar dapat mengelakkan kepupusan kepada seluruh spesies flora dan fauna.Namun begitu telah wujud pencemaran yang menyebabkan kepupusan kepada pelbagai spesies haiwan.Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi, serta perladangan menyebabkan pencemaran logam berat, racun makhluk perosak, pencemaran organik serta peningkatan keledak dalam air. Ia merupakan pencemaran utama yang memusnahkan kehidupan akuatik.selain aktivuti penebengan hutan secara tidak terancang menyebabkan kepupusan hidupan di sana.Justeru itu,alam sekitar harus dijaga dengan baik agar perkara ini dapat dibentung.


Kesimpulannya,dalam usaha kita mengejar pembangunan jangan lah kita lupa akan peri pentingnya alam sekitar kepada seluruh kehidupan harian kita,Perancangan yang teratur dapat mengelak daripada berlakunya pencemaran.Besama-sama kita mengekalkan khazanah yang tidak ternilai ini agar generasi akan datang akan dapat menikmatinya.


MUHAMMAD AFANDI BIN ZAINOL
206026

KESAN PENCEMARAN ALAM KE ATAS ALAM SEKITAR

KESAN PENCEMARAN UDARA KE ATAS ALAM SEKITAR
EKOLOGI ALAM
• Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas kesihatan manusia. Manusia akan menghidap pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghidu udara yang tercemar. Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. Jika udara yang dihidu tercemar, sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen. Ini seterusnya menyebabkan fungsi paru-paru terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah. Ini mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan yang akan timbul.
 
• Tumbuhan
• Pencemaran udara juga memberi kesan kepada tanaman. Tumbuh-tumbuhan memerlukan udara dalam proses fotosintesis dan tumbesaran. Jika udara mengandungi bahan pencemar, ini mengakibatkan kekurangan karbon dioksida untuk proses penghasilan klorofil. Ini mengakibatkan tumbuhan menguning dan mati. Tisu-tisu tumbuhan juga mengalami masalah dan akan reput akibat tindak balas bahan pencemar yang terlekat pada pokok-pokok dan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan terdedah kepada pelbagai penyakit dan basil keluarannya akan terancam
 
• Ekologi Alam
• Selain itu, pencemaran udara juga memberi kesan kepada iklim global dan setempat. Pelbagai bahan kimia buangan seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan larut dengan wap air dan akan turun sebagai hujan asid. Hujan asid ini berbahaya kerana is akan mengalir dan meresap ke dalam tanah dan memusnahkan galian dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur. Kehadiran bahan-bahan pencemar udara juga akan menjejaskan keseimbangan ekologi dan ekosistem yang memberi kesan menyeluruh kepada bumi
 
• Atmosfera
• Di samping itu, pencemaran udara juga memberi kesan ke atas atmosfera kita. Bahan-bahan pencemar seperti CFC (kloroflora karbon) dikatakan telah mengakibatkan lapisan ozon kita menjadi nipis dan bocor. Ini kerana bahan-bahan tersebut bertindak balas dengan lapisan ozon sehingga menguraikan oksigen yang membentuknya. Ini mengakibatkan kandungan karbon dioksida dalam udara meningkat serta memberi kesan rumah hijau dan kepanasan bumi akan meningkat. Penipisan lapisan ozon akan mengakibatkan sinar ultra-ungu menembusi atmosfera tanpa lapisan dan menjejaskan kesihatan manusia
 
• Haiwan
• Haiwan juga akan turut terancam dan mati.Hal ini disebabkan partikel-partikel terampai seperti habuk,debu dan sebagainya akan memasuki ruang paru-paru haiwan tersebut.Perkara ini akan menyebabkan haiwan akan sukar untuk bernafas.Bukan itu sahaja,tumbuh-tumbuhan yang sudah tercemar akan pencemaran udara juga akan menyebabkan haiwan terancam.
 
Penyusutan Lapisan Ozon
• Pencemaran udara akan menyebabkan berlaku pemanasan global akibat penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser. Pancaran matahari yang terik juga menyebabkan berlakunya pencairan kepada di bahagian bumi dan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem di dunia pada masa kini

KESAN PENCEMARAN TANAH KE ATAS ALAM SEKITAR
EKOLOGI ALAM
• Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan dan hidupan liar, penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah, pemendapan, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia.Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air, menjejaskan kemampuan pengambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah.
• Selain menimbulkan masalah pencemaran air akibat penggunaan secara intensif ini, rakyat Malaysia yang menggunakan penyembor serta operator mesin penyembur racun makhluk perosak akan menghadapi risiko akibat pendedahan terutamanya melalui kulit, apabila menggunakan peralatan yang tidak sempurna untuk mencampurkan atau menyembur racun makhluk perosak. .
• Penyelidikan menunjukkan lombong emas skala kecil boleh mengganggu dengan tetap sumber air semula jadi, menyebabkan masalah pemendapan teruk di bahagian hilir operasi dan menyebabkan saliran lombong berasid. Tambahan pula, operasi perlombongan pasir di dataran serta tebusguna tanah dan lain-lain pembangunan di sepanjang pantai meningkatkan ancaman kepada ekologi marin. Terutamanya terumbu karang, hutan bakau dan rumput laut sepanjang pantai yang menjadi sumber perikanan.
• Pengembangan kawasan perbandaran dan pembangunan industri secara langsung telah menyebabkan perubahan yang besar kepada ekosistem semula jadi berbanding dengan pembangunan hutan, perlombongan atau pertanian.
• Isu alam sekitar berkaitan dengan perbandaran dan pembangunan industri, adalah lebih kompleks dan sering lebih sukar untuk ditangani, Ini termasuklah sisa buangan dan pembetungan, pemuliharan kawasan hijau di dalam perbandaran, maslah haba perbandaran serta pencemaran air dan udara.
• Perkhidmatan pembentungan dan sisa buangan telah diswastakan di Malaysia untuk memperbaiki pengurusannya. Bagaimanapun, masih terdapat kebimbangan berkaitan dengan kesan alam sekitar daripada kemudahan ini. Di antaranya ialah kemungkinan pencemaran air bawah tanah di kawasan tapak pembuangan sampah lama majlis perbandaran dengan bahagian permukaan yang tidak sesuai serta pencemaran air sungai akibat pembuangan sisa kumbahan daripada penempatan dan kemudahan rawatan kumbahan yang tidak mencukupi.. Akibatnya beberapa kawasan pembuangan sampah secara terbuka akan meningkat dengan cepat dan risiko pencemaran air dan air bawah tanah mungkn juga akan meningkat.
• Pencemaran tanah dan air bawah tanah akibat pembangunan industri perlu dijelaskan dan diklasifikasikan dengan cara yang lebih sistematik di Malaysia. Dalam usaha untuk mengadakan kawalan sisa bahaya dan toksik yang berkesan, industri seharusnya diwajibkan.
• Perbandaran juga mempengaruhi paras jumlah partikel terampai (TSP) dalam udara (JAS, 1993). Selain sumber daripada luar sempadan dalam tempoh tertentu setiap tahun, sumber utama TSP ialah pembakaran secara terbuka daripada pembangunan perumahan dan pertanian. Pencemaran udara di Lembah Klang tidak akan diperbaiki melainkan langkah-langkah kawalan dilaksanakan dengan segera.

KESAN PENCEMARAN AIR KE ATAS ALAM SEKITAR
EKOLOGI ALAM
• Baja dan racun perosak kimia boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.Air yang tercemar ini menganggu hidupan seperti ikan,udang,ketam,kerang dan sebagainya.Jika ikan-ikan ini ditangkap dan di makan oleh manusia akan membawa kesan buruk ke atas manusia seperti manusia akan mendapat keracunan makanan da sebgainya.
• Selain itu,nutrien inorganik menyebabkan hazard pencemaran dilupuskan secara tidak sepatutnya dalam sungai ataupun di dalam tasik.Pengayaaan berlebihan sungai dan tasik oleh nutrien itu akan menyebabkan eutrofikas.Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangan bahan-bahan terbuang ke kawasan yang telah ditetapkan.Hal ini akan menyebabkan berlakunya dua permasalahan apabila berlakunya hujan lebat atau loji pecah iaitu:
I. Seandainya sisa-sisa terbuang ini mengalir di permukaan air ia akan menyebabkan sistem akuifer terjejas.
II. Hidupan air juga kan turut terjejas akibat permasalahan.

• Di samping itu,pencemaran air juga akan mengakibatkan kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi.Sampah organik seperti air comberan (sewange) menyebabkan peningkatan oksigen dalam air yang akan memberi impak ke atas seluruh ekosistem alam.
• Pencemaran air yang berlaku memberi kesan bukan sahaja akan dialami oleh manusia bahkan turut memberi kesan kepada hidupan yang lain. Kesan kepada manusia adalah terhadap kesihatan mereka sendiri. Dimana antara kesan yang dianggap kronik akaibat pencemaran air yang berlaku adalah anomalia, iaitu pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak normal, serta kurang daya ketahanan badan akibat penggunaan sumber air tersebut.
• Kesan pencemaran air ini juga memberi kesan yang banyak kepada organisma laut di perairan cetek kesan daripada tumpahan minyak ke laut. Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran persisiran pantai ia akan membentuk lapisan minyak yang boleh mengancam hidupan laut serta burung. Tumpuhan tersebut juga turut menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton. Hidupan air seperti ikan, siput, udang atau ketam akan mati dengan tumpahan minyak, pembuangan sampah dan sisa toksid yang dicemarkan. Selain dari itu pencemaran toksid yang masuk ke dalam air akan menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan petuturan yang tidak betul. Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut.

KESAN PENCEMARAN BUNYI KE ATAS ALAM SEKITAR
EKOLOGI ALAM
• Apabila kita membincangkan tentang kebisingan, secara tidak langsung kesan-kesan kebisingan juga perlu dibincangkan kerana kedua-duanya mempunyai kaitan yang rapat. Kebisingan dikenal pasti meninggalkan kesan negatif kepada kesihatan manusia. Kesan kebisingan boleh dibahagikan kepada dua iaitu kesan biologikal dan psikologi serta kesan ke atas ekonomi. Kesan biologikal dan psikologi boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama iaitu gangguan komunikasi dan pendidikan, kesihatan dan habitaliti. Manakala kesan kepada ekonomi pula ialah dari segi nilai harta benda.

• Bunyi bising boleh mengganggu komunikasi misalnya percakapan secara langsung atau melalui telefon. Kebisingan juga boleh mengganggu kenikmatan mendengar radio, televisyen, waktu pembelajaran serta waktu rehat seseorang. Kebisingan yang melampau juga boleh mengakibatkan kesan negatif kepada pendengaran. Kesan yang nyata adalah seperti pekak dan pengurangan keupayaan pendengaran. Rosen (dalam Mulholland, 1981) menyatakan bahawa bunyi bising boleh mengganggu pertumbuhan kanak-kanak misalnya kulit menjadi pucat, selaput lendir menjadi kering, usus kejang dan kerosakan buah pinggang.

• Selain itu, gangguan dalam habiliti pula termasuklah perasaan terganggu, gangguan tidur dan pekerjaan. Bunyi bising selalu dikatakan sebagai suatu tekanan dalam kehidupan moden dan kemungkinan terjadinya sakit jiwa akibat bunyi bising tidak diabaikan. Walaupun bunyi bising mempengaruhi jiwa seseorang, tetapi adalah sukar untuk kita meramalkan sifat dan tahap kesannya kerana setiap individu mempunyai sifat dan tahap penerimaan yang berbeza. Kebisingan juga boleh memberi kesan kepada tahap kecekapan dalam melaksanakan pekerjaan. Kerja-kerja yang memerlukan daya kreativiti, percakapan atau kerja-kerja rutin yang memerlukan kepantasan yang berterusan amat mudah dipengaruhi oleh bunyi bising dan seterusnya mengakibatkan terjadinya banyak kesilapan.

• Kesan gangguan bising kepada nilai harta benda boleh menjatuhkan nilai harta benda yang terletak berhampiran puncanya. Penyebab utama kepada kejatuhan nilai harta benda biasanya adalah berpunca daripada bunyi bising kenderaan, tetapi kesan ini hanya berkait dengan nilai tapak kediaman. Walau bagaimanapun, kesan ke atas penurunan nilai harta tanah mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan sendiri. Misalnya perletakan harta tanah di suatu lokasi yang dianggap istimewa seperti berhampiran dengan pusat bandar atau kawasan yang mempunyai kemudahan awam mungkin dianggap dapat mengatasi kerugian yang dialami akibat kebisingan. Oleh itu nilainya tidak akan turun walaupun terdapatnya kebisingan kerana keutamaan yang lebih tinggi diberikan kepada faktor kemudahan awam.
• Bising mampu memberi kesan buruk pada haiwan menyebabkan tekanan, meningkat risiko kematian dengan menukar keseimbangan sensitif pengesanan dan mengelak pemangsa/mangsa, dan menganggu penggunaan bunyi mereka sebagai perhubungan terutama berkait dengan pembiakan dan navigasi. Dedahan lampau akustik boleh mendorong kepada kehilangan pendengaran sementara atau kekal.
• Kesan bising pada kehidupan haiwan adalah kemusnahan habitat yang disebabkan bunyi bising, dalam kes spesies terancam mungkin merupakan laluan kepada kepupusan. Pencemaran bunyi telah menyebabkan kematian speseis paus tertentu yang menyadai diri mereka menyadai diri mereka selepas terdedah kepada sonar tentera yang kuat
• Bunyi bising turut menyebabkan spesies berhubung lebih kuat, yang dikenali sebagai tindak balas vokal Lombard. Ahli sains dan penyelidik telah melakukan ujian yang menunjukkan lagu paus adalah lebih panjang apabila pengesan kapal selam diaktifkan. Sekiranya makhluk tidak "bercakap" cukup kuat, suara mereka akan tenggelam oleh bunyi "anthropogenik". Bunyi yang tidak didengari ini mungkin amaran, pencarian mangsa, atau persediaan bagi jaring buih. Apabila satu spesies mula bersuara lebih kuat, ia akan menengelami suara speseis lain, menyebabkan keseluruhan sistem ekologi akhirnya bercakap lebih kuat.
• Burung Robin Eropah European Robins yang tinggal dalam persekitaran bandar lebih cenderung untuk menyanyi pada waktu malam di tempat yang memiliki pencemaran bunyi yang tinggi pada waktu siang, mencadangkan bahawa ia menyanyi malam kerana ia lebih senyap, dan perutusan mereka boleh disebarkan melalui persekitaran dengan lebih jelas. Yang menariknya, kajian yang sama membuktikan bahawa bunyi waktu siang adalah jangkaan lebih kuat bagi nyanyian waktu malam berbanding Pencemaran cahaya, yang sering kali dikatakan punca fenomena tersebut.
• Zebra finch menjadi kurang taat dengan pasangannya apabila terdedah kepada bunyi trafik. Ini mampu mengubah arah evolusi melalui pemilihan trait, menyerap sumber yang biasanya digunakan bagi aktiviti laindan dengan itu mendorong kepada akibat genetik dan evolosi yang besar.

KESAN PEMANASAN GLOBAL KE ATAS ALAM SEKITAR
EKOLOGI ALAM

Implikasi daripada pemanasan global akan menyebabkan lapisan ais di kedua-dua kutub bumi akan mengalami pencairan dan menyebabkan peningkatan aras laut. Pencairan lapisan ais juga akan menyebabkan ekosistem terjejas. Peningkatan suhu dan perubahan ekosistem akan menyebabkan sesetengah spesis kehidupan tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dan akan mati. Manakala, sesetengah spesis kehidupan pula akan mula migrasi ke tempat lain.
• Iklim di sesetengah kawasan pula akan terganggu dan tidak menentu. Ramalan saintis menunjukkan peningkatan 7.0 meter paras laut, yang menyebabkan kawasan rendah seperti Kuala Muda (Kedah) dan Kelantan akan ditenggelami air. Banjir dan ribut yang tidak menentu akan melanda di kebanyakan tempat dan penduduk di sekitar kawasan pantai dan kawasan rendah akan mengalami kesan yang paling buruk.
• Selain itu pemanasan global akan turut menjejaskan penghasilan makanan dan rantai makanan. Ini akan menyebabkan berlakunya masalah kekurangan bekalan makanan seperti gula dan beras. Pada tahun 2009, Malaysia telah mengalami masalah kekurangan gula kerana pengeluar gula terbesar di dunia iaitu negara Brazil dan India telah mengalami musim kemarau dan banjir yang menyebabkan tanaman mereka rosak. Keadaan ini telah menyebabkan kekurangan bekalan dan harga yang melambung tinggi.
• DI samping itu,pemanasan global juga akan mengakibatkan haiwan-haiwan serta timbuh-tumbuhan akan terjejas.Hal ini kerana sesetengah haiwan dan tumbuh-tumbuhan memerukan suhu yang sesuai untuk proses photosinthesis.Sekiranya suhu di kawasan sekitar tersebut melebihi julat suhu seperti kebiasaan,hal ini sudah pasti akan mengakibatkan haiwan dan tumbuhan akan terjejes.Sekiranya perkara ini berlaku secara berterusan,sudah pasti perkara ini akan mengakibatkan kepupusan fauna dan flora untuk di masa hadapan malahan hidupan akutik juga akan turut terjejas akibat permaslahan ini.
• Seterusnya,pemanasan global akan mengubah lanskap dunia.Perkara ini berlaku akibat pencairan ais di kutub utara dan selatan yang akan mengakibatkan air laut semakin dalam sehingga menyebabkan pulau-pulau yang kecil akan ditenggelami air.